ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2019 година

ОБЩИНА Р А З Л О Г

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ на ОБЩИНА РАЗЛОГ за 2019 година

Проекта за общински бюджет за 2019 година ще бъде публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 204.

Становища по Проекта за общински бюджет за 2019 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог.

Дата на провеждане на обсъждането – 16.01.2019 година, от 10:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ

РАЗЛОГ