Община Разлог

2760 гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

БУЛСТАТ:000024948
тел.: 0747/80095
факс: 0747/80081

Работно време: · От: 08:15 ч. - до: 12:15 и 13:15 ч. – до 17:15 ч.

email: ob_razlog@bcmesta.bg

www.razlog.bg

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Община Разлог

гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 1

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Иван Дебелушин

гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 1

тел.:0885373732

имейл: ob_info@bcmesta.bg

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работно време на Център за административно обслужване:
от 08.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

В Центъра за административно обслужване се дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

2760 гр. Разлог, ул. "Шейново" 2
тел.: 0747 80092

email: ob_info@bcmesta.bg,

www.razlog.bg

ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ"

гр. Разлог, ул. "Възраждане" № 20
тел.: 0747/80224

Работно време: · От: 08:00 ч. - до: 17:30 ч.

email: obrazlog_mdt@bcmesta.bg

www.razlog.bg

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

Помощен орган на МКБППМН
гр. Разлог ул. "Стефан Стамболов" 4
тел: 359/887877187