Петък, 29 Май 2020 13:24

Заповед на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно определяне на пожароопасен сезон, считано от 01.06.2020 год. до 31.10.2020 год.

ЗАПОВЕД

№…………/………. 2020 г.,
гр.Благоевград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.3, ал.3, т.1, т.3, т.24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” и във връзка с Писмо с Изх. № 91-390/27.05.2020 г. на Дирекция “Сигурност” при МЗХГ

НАРЕЖДАМ:

1. Определям пожароопасен сезон, считано от 01.06.2020 год. до 31.10.2020 год.
2. Да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарната безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи, които са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
3. Да се предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.
4. Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопастност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.
Копие от заповедтта да се изпрати на Областния управител на област Благоевград, на всички Кметове на общини в Областта, Началниците на районните служби „Пожарна безопастност и защита на населението“ и Началниците на Общинските служби по земеделие – за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Ваня Пецанова – Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Благоевград.

КИРИЛ УКЕВ /П/
Директор на Областна дирекция “Земеделие”

Прочетена 113 пъти